Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jakość wody w roku 2012

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

55-050 Sobótka ul. Czysta 7

? (71) 31-62-286 Fax (71) 31-62-293

NIP 896-00-07-330REGON 930210654

www.zwiksobotka.pl

 

 

aktualizowano 27-01-2012 r.

Jan Bagiński

Jakość Uzdatnionej wody w gminie SOBÓTKA

 

 

 

Parametry i wskaźniki

 Ujęcie wody w Świątnikach

Ujęcie wody w Sulistrowiczkach

Dopuszczalne zakresy wartości

Jednostka

Lp.

1

2

3

4

5

 

WYMAGANIA FIZYKO-CHEMICZNE, ORGANOLEPTYCZNE I MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

1

Amonowy jon

< 0,05

< 0,05

0,50

mg/l

2

Barwa 4)

akceptowalna

akceptowalna

 

 

3

Chlorki

34

6,2

2505)

mg/l

4

Glin

---

----

200

µg/l

5

Mangan

10

<1,5

50

µg/l

6

Mętność 4)

0,16

0,27

1

NTU

7

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

<1

 

bez nieprawidłowych

zmian 6)

 

8

Odczyn – stężenie jonów wodoru (pH)

7,40

7,58

6,5-9,5 5)

 

9

Przewodność7)

971

540

2.500 5)

µS/cm

10

Siarczany

210

56

250 5)

mg/l

11

Smak4)

akceptowalny

akceptowalny

 

 

12

Sód

3,4±0,7

1,83

200

mg/l

13

Utlenialność z KMnO4

1,6±0,4

0,99

5,0 8)9)

mg/l

14

Zapach 4)

akceptowalny

akceptowalny

 

 

15

Żelazo

29±2

14

200

µg/l

16

Azotany

13,8

 

50

mg/l

17

Fluorki

0,17

 

1,5

mg/l

18

Benzen

<0,55

 

1,0

µg/l

19

Cyjanki

<1,0

 

502)

µg/l

19

Bor

<0,200

 

1,0

mg/l

20

Rtęć

<0,5

 

1,0

µg/l

21

Arsen

4,3±0,7

 

10

µg/l

22

Srebro

<0,0010

 

0,010

mg/l

23

Miedź

<0,0030

 

2,05)

mg/l

24

Antymon

<2,5

 

5

µg/l

25

Kadm

<0,4

 

5

µg/l

26

Ołów

<5,0

 

256); 107)

µg/l

27

Chrom ogólny

6,9 ±0,5

 

50

µg/l

28

Nikiel

3,0 ±0,3

 

20

µg/l

29

STrichloroetenu tetrachloroetenu

Poniżej granicy oznaczalności związków wchodzących w skład STrichloroetenu tetrachloroetenu

 

10

µg/l

30

SWWA

Poniżej granicy oznaczalności związków wchodzących w skład SWWA

 

0,1010)

µg/l

31

Spestycydów8)

Poniżej granicy oznaczalności związków wchodzących w skład Spestycydów

 

0,50

µg/l

32

Magnez

79

63

30-12513)

mg/l

33

Wapń

79

16,4

nienormowany

mg/l 

34

Twardość

521 ±71

297

60-50012)

mg CaCO3/l

35

STHM

Poniżej granicy oznaczalności związków wchodzących w skład STrichlorometanu, Bromodichlorometanu, Dibromochlorometanu i Tribromometanu

 

 

 

             

 

 

Objaśnienia:

1) Wartośćodnosi siędo stę?enia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze

specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.

2) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 £ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych

oznaczają: stę?enie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stę?enie azotynów w wodzie

uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeńdystrybucji nie mo?e

przekraczaćwartości 0,10 mg/l.

3) W miaręmo?liwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcjępowinno dą?yćsiędo

osiągnięcia ni?szej wartości.

4) Oznaczaćw wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu.

5) Wartośćdopuszczalna, je?eli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej

agresywnościąkorozyjnąwody dla rur miedzianych.

6) Stosuje siędo dnia 31 grudnia 2012 r. Nie dotyczy wody w butelkach lub pojemnikach.

7) Stosuje sięod dnia 1 stycznia 2013 r.

8) Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy,

nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a tak?e produkty pochodne (m.in.

regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a tak?e produkty ich rozkładu i reakcji.

Oznaczaćjedynie te pestycydy, których występowania w wodzie mo?na oczekiwać.

Wartośćstosuje siędo ka?dego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny,

heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 μg/l.

9) Σ pestycydów oznacza sumęposzczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych

ilościowo w ramach monitoringu.

10) Wartośćoznacza sumęstę?eńwyszczególnionych związków:

- benzo(b)fluoranten,

- benzo(k)fluoranten,

- benzo(ghi)perylen,

- indeno(1,2,3-cd)piren.

11) Σ THM - wartośćoznacza sumęstę?eńzwiązków:

- trichlorometan,

- bromodichlorometan,

- dibromochlorometan,

- tribromometan.

 

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Jakość wody w gminie sobótka

Lp.

Wskaźniki, jakości wody u konsumentów i/lub podawanej do sieci 

Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w miejscu czerpania przez konsumenta i/lub podawania wody do sieci

Ujęcie w wody Świątnikach

Ujęcie wody w Sulistrowiczkach

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

Liczba bakterii

1

Escherichia coli

0

100

0

0

2

Bakterie grupy coli

0

0

0

0

3

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

0

0

4

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°±2 C po 72h

100

1

<1

<1

 

OBJAŚNIENIA

1) Dopuszcza siępojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach,

do 5 % próbek w ciągu roku.

2) Nale?y badaćw wodzie pochodzącej z ujęćpowierzchniowych i mieszanych, a w

przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, nale?y zbadać, czy nie ma zagro?enia dla

zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych,

np.: Cryptosporidium.

3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartośćzakresu wynosi zero.

4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) Parametr powinien byćuwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych

wody.

6) Nie musi byćoznaczany dla produkcji wody mniejszych niż10.000 m3dziennie.

7) Oznaczana w temperaturze 25 °C.

8) Nie musi byćoznaczany, jeśli badane jest OWO.

9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno byćprzeprowadzone w ciągu 10 min w

temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

10) Częstotliwośći metody monitorowania zostanąokreślone w terminie późniejszym.

11) Wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu.";

Wyniki opracowano na podstawie badań laboratoriów Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, wykonywanych przez ZWiK w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.

            Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu:

woda dostarczana w gminie Sobótka odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Syposz 08-02-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Beata Syposz 08-02-2012 08:32