Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady przyłączenia nieruchomości gminnej do sieci


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w SOBÓTCE w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Sobótce wprowadza uproszczoną procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Sobótka i użytkowanej przez Zakład.

0x08 graphic

ZASADY PRZYŁĄCZENIA nieruchomości do Gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej użytkowanej przez ZWiK w Sobótce

Obowiązuje od dnia:

03-01-2011 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz.622)

- art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

OBOWIĄZKI STRON

ZWiK jest zobowiązany:

umożliwić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji zgodnie z art. 15 ust l. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków, - jeżeli plan wieloletni będzie przez ZWiK tworzony (obecnie Zakład nie planuje budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o czym mowa w art.21.7 ustawy w związku z tym ZWiK nie jest zobowiązany do tworzenia planu wieloletniego) -;

Inwestor - przyszły odbiorca usług jest zobowiązany:

zapewnić na własny koszt realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

OPIS PROCEDURY

1.OKREŚLENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA

Na podstawie złożonego wniosku - wzór stanowi załącznik - dostępny na stronie internetowej ZWiK www.zwiksobotka.pl oraz w siedzibie Zakładu określone zostają warunki techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie przyłącza. Do wniosku należy dołączyć:

 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł prawny do nieruchomości,

 • Mapę sytuacyjno-wysokościową (2 szt.) w skali 1:500 lub 1:1000 określającą istniejące uzbrojenie terenu i usytuowanie nieruchomości względem innych obiektów.

 • Jeśli przyłącze przebiegać będzie przez teren będący własnością innych osób fizycznych lub prawnych zgoda właściciela w formie aktu notarialnego służebności przesyłu, o której mowa w art.3051 Kodeksu cywilnego

 • Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo do podpisania umowy przyłączeniowej

 • Warunki techniczne wydawane są po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci

 • Inwestor wnosi opłatę przyłączeniową w wysokości określonej w taryfie (w ramach tej opłaty ZWiK dokonuje czynności związanych z przeprowadzeniem prób technicznych wybudowanych przez odbiorcę przyłączy), opłata pobierana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej taryfy w związku z § 5 pkt 7) rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf … (Dz.U.06.127.886)

2.OKREŚLENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWY URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

 1. W przypadkach, gdy Inwestor wyraża wolę budowy urządzeń (sieci) wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z własnych środków składa pisemne oświadczenie woli. ZWiK następnie określa warunki techniczne oraz wydaje oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków, strony podpisują umowę budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej regulującej między innymi tytuł prawny po ich wybudowaniu.

3.PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY oraz URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWWYCH i KANALIZACYJNYCH

Po otrzymaniu warunków technicznych wykonania przyłącza lub budowy sieci, przyszły odbiorca zleca wykonanie projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe planu sytuacyjnego projektowanego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej z opisem rozwiązania projektowego (zgodnie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.- tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.,), który powinien uwzględniać wymagania stawiane w warunkach technicznych budowy przyłącza lub sieci wydanych przez ZWiK.

Dokumentację techniczną przyłącza opracowuje się w minimum 2 egzemplarzach.

4. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZY oraz URZĄDZEŃ

Dokumentację techniczną przyłączy należy uzgodnić w siedzibie ZWiK gdzie przedkłada się 2 egzemplarze dokumentacji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w Zakładzie.

W przypadkach wątpliwych (Np., gdy przyłącze ma przebiegać przez nieruchomości osób trzecich) projektant uzgadnia lokalizację przyłączy w ZUDP we Wrocławiu - ostatni wymóg dotyczy także budowy urządzeń (sieci), do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego, (jeżeli nie został załączony na etapie określania warunków technicznych)

Jeśli wykonanie przyłącza/sieci wymaga czasowego zajęcia pasa drogowego, należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrocławiu (ul. Kościuszki 131,

50-441 Wrocław) z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie części drogi. Uzyskane pozwolenie należy załączyć do dokumentacji przyłącza/sieci przedkładanej do uzgodnienia.

5.BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH KANALIZACYJNYCH oraz URZĄDZEŃ (SIECI)

Zgodnie z obecnym stanem prawnym Inwestor dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy (nie dotyczy sieci). Istnieją następujące możliwości:

 1. Dokonanie zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu;

 1. Bez zoszenia na podstawie uzgodnionej dokumentacji ze ZWiK-iem będącym użytkownikiem sieci działającym w imieniu Gminy. Budowa przyłącza musi być realizowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK w Sobótce (stanowiącymi instrukcje włączenia do istniejącej sieci) oraz zgodnie z zatwierdzoną przez Zakład dokumentacją techniczną przyłącza.

 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę - jest obowiązkowe w przypadku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci)

6.ODBIORY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGQWYCH i KANALIZACYJNYCH

Odbiór końcowy jest przeprowadzany przed zasypaniem przyłącza na pisemne zgłoszenie wykonawcy gotowości do odbioru. Podczas odbioru końcowego pracownik ZWiK sprawdza czy budowa przyłącza przebiegła zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przed zasypaniem przyłącza należy również:

 1. Zlecić geodecie sporządzenie w 2 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionym nowym przyłączem; podstawa prawna: art.27.1. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287

 1. Jeden egzemplarz dostarczyć do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w celu aktualizacji map geodezyjnych. Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół odbioru przyłącza podpisany przez Inwestora i/lub wykonawcę oraz uprawnionego pracownika ZWiK.

 2. Drugi egzemplarz, poświadczony przez Wydział Geodezji należy dostarczyć do ZWiK;

 3. Protokół w 2-ch egz. Inwestor przekazuje do nadzoru budowlanego celem odbioru budynku.

 1. ZWiK zgodnie z podpisaną umową o przyłączenie do sieci uruchamia wykonane przyłącze i instaluje na własny koszt wodomierz główny oraz sporządza stosowny protokół instalacji wodomierza głównego oraz na pisemny wniosek odbiorcy usług zostaje zawarta umowa na dostawę wody i/lub odbiór ścieków, o której mowa w art. 6.1. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.123.858.2006).

7.ODBIORY URZĄDZEŃ (SIECI) WODOCIĄGQWYCH i KANALIZACYJNYCH

Odbiór końcowy jest przeprowadzany na pisemne zgłoszenie wykonawcy gotowości do odbioru. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu protokółów odbiorów robót częściowych i zanikowych, protokółów z prób ciśnienia, atestów na zastosowane materiały oraz decyzji władz sanitarnych o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji. Podczas odbioru końcowego pracownik ZWiK sprawdza czy budowa przebiegła zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przed zasypaniem urządzeń należy również:

 1. Zlecić geodecie sporządzenie w 2 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionym nowym urządzeniem wodociągowym/kanalizacyjnym; podstawa prawna: art.27.1. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287

 1. Jeden egzemplarz dostarczyć do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w celu aktualizacji map geodezyjnych. Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół podpisany przez Inwestora i/lub wykonawcę oraz uprawnionego pracownika ZWiK.

 2. Drugi egzemplarz, poświadczony przez Wydział Geodezji należy dostarczyć do ZWiK;

 3. W protokóle stwierdza się przyjęcie urządzeń w użytkowanie przez Zakład, jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach i normach.

Przygotował: kierownik Działu Wodociągów Jan Bagiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Bielecka 07-12-2010 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Syposz 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2010 12:00