Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

winosek o zawarcie umowy na wodę i kanalizacje

Klienci którzy chcą zawrzeć umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża na dostarczanie wody proszeni są o złożenie wniosku oraz dostarczenie dokumentów:

 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostarczane wody,
 2. Akt własności  nieruchomości lubi inny dokument świadczący o władaniu nieruchomością,
 3. Protokół spisania aktualnego stanu wodomierza w przypadku sprzedaży nieruchomości, lub odbiór wodomierza i przyłącza dla nowych odbiorców.


  UMOWA 
  O ZAOPATRZENIE W WODĘ WRAZ Z OWU
  Nr [PA-nr_zdarzenia]
  zawarta w dniu [PA-biezaca_data] w Sobótce pomiędzy:
  GMINĄ SOBÓTKA, Rynek 1, 55-050 Sobótka, NIP GMINY: 896-10-00-784
  W imieniu, którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA”, w Sobótce ul. Czysta 7, wpisany do Gminnego Rejestru Zakładów Budżetowych pod nr I/21, NIP 896-00-07-330, 930210654 prowadzącym działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwanym w umowie „Dostawcą usług”, reprezentowanym przez pełnomocnika:
  DYREKTORA Janusza Wargockiego
  a
  Zwanym w umowie "Odbiorcą usług" reprezentowanym przez:
  Nazwisko i Imię/nazwa    [KL-nazwa]
  Adres:    [KL-adres_z_poczta] 
  NIP:    [KL-nip]
  PESEL:    [KL-pesel]
  E-mail:    [KL-mail]
  Nr dowodu osobistego    [KL-dowod_osobisty]
  Przedstawiciel-Nazwisko i Imię:    [KL-przedstawiciel]
  Adres do korespondencji:. 
  Nazwisko i Imię/nazwa    [KL-adres_korespondencyjny_nazwa]
  Tel. kontaktowy    [KL-telefon_kontaktowy]
  Tel. kont. i SMS    [KL-telefon_sms]
  Nr Klienta    [KL-kod]
  Nr Odbiorcy    [OD-nr_odbiorcy]
                                             § 1. Przedmiot umowy

  1.     Przedmiotem umowy jest sprzedaż wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi do nieruchomości położonej w miejscowości [OD-miasto], ulica [OD-ulica], nr domu lub działki [OD-nr_domu], 
      
  [TA-odbiorcy]
      
  2.     Miejscem wykonania usługi dostarczenia wody jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym zamontowanym w (budynku / studzience / inne miejsce) [PA-parametr_3]
  3.     Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz główny jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
  4.     Odbiorca usług oświadcza, że jest [PA-parametr_5],................................ (posiadany tytuł prawny do nieruchomości) nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 4 umowy.
                                         § 2. Zakres odpowiedzialności
  Dostawca usług ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych przyłączy oraz urządzeń wodociągowych do prawidłowej realizacji usługi zaopatrzenia w wodę natomiast odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych.
                                           § 3 Oświadczenia stron
  1.     Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na cele: 
      1). Socjalno-bytowe - w ilości ok. [PA-parametr_1] m3  miesięcznie
      2). Na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania - w ilości ok. xxx m3 miesięcznie
  2.     Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz główny jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
  3.     Dostarczanie wody do innych celów niż zadeklarowane w ust. 1, wymaga zmiany umowy.
  4.     Dostawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w ilości [PA-parametr_1] m3 na miesiąc i pod minimalnym ciśnieniem 0,5 Bara na zaworze za wodomierzem głównym.
  5.     Dostawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 0,2 mg Fe/l; mangan: 0,05 mg Mn/l; jon amonowy: 0,05 mg NH4+/l; azotany: 0,05 mg NO3-/l; azotyny: 0,05 mg NO2-/l: fluorki 1,50 mg F/l; barwa: akceptowalna bez nieprawidłowych zmian; mętność: 1 NTU; pH: 6,5 - 9,5;, w ilości [PA-parametr_1] m3 na miesiąc.
  6.     Dostawca zakupi, zainstaluje i utrzyma na własny koszt wodomierz główny w pomieszczeniu przygotowanym przez Odbiorcę usług. Wodomierz główny stanowi własność Przedsiębiorstwa.
                                            § 4. Rozliczenia
  1.     Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie w jednomiesięcznych okresach obrachunkowych, maksymalny okres rozliczeniowy do sześciu miesięcy.
  2.     Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat kształtują się w wysokości:
      załącznik nr 1
      
  [TA-odbiorcy_wod_opl]
  [TA-taryfy]
      
      Typ Odbiorcy: [OD-podzial_1]
  3.     Grupa taryfowa:   [OD-taryfa]
  4.     Naliczane usługi: [OD-naliczane_uslugi]
  5.     Wyciąg z obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy obejmujący zestawienie cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania określa załącznik Nr 1 do umowy.
                                          § 5. Postanowienia końcowe
  1.     Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/ określony od dnia [PA-data_od] do [PA-data_do]
  2.            Integralną część niniejszej Umowy stanowią „Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” (załącznik Nr 2), które zostały przedłożone Odbiorcy usług przed zawarciem Umowy. Odbiorca usług oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.
  3.            Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków”, o ile Odbiorca usług nie wypowie Umowy w terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” musi zostać doręczona Odbiorcy usług przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą wejścia w życie oraz powinna wskazywać proponowane zmiany wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy,.
  4.            Zmiana „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” w sposób opisany powyżej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych powodów, takich jak: zmiana przepisów prawa dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanie prawomocnego orzeczenia przez organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” z przepisami prawa.
  5.            Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został poinformowany o obowiązywaniu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka” oraz sposobach dostępu do jego treści.
  6.            Niniejsza Umowa indywidualna wraz z Ogólnymi Warunki Umowy stanowią umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w rozumieniu art. 6 Ustawy.
  7.            Dostawca usług informuje, że podane przez Odbiorcę Usług dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. Administratorem danych jest Dostawca. Odbiorcy Usług przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.
  8.            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany w umowie dostawcą usług oświadcza, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła Centralizacja rozliczeń VAT Miasta i Gminy Sobótka, pod które podlega. W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2017r. formalną stroną stosunków cywilnoprawnych w tym wystawianych i otrzymywanych dokumentów, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług będzie Miasto i Gmina Sobótka.
      Z uwagi na fakt, iż Miasto i Gmina Sobótka jest podatnikiem podatku VAT od 1 stycznia  2017r. do opłat, wynikających z realizacji niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.”
  9.            Z datą zawarcia niniejszej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
        DOSTAWCA USŁUG                                    ODBIORCA USŁUG
          
          
        ……………………                                   …………………………

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Bielecka 17-09-2010 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Syposz 17-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Beata Syposz 27-07-2017 10:54